Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mimo starań ze strony administratorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:
 • ich stworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
 • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;
 • Część dokumentów nie posiada:
 • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
 • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Cezary Słowik.
 • E-mail: dps@backowice-gmina.pl
 • Telefon: 505835311

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Baćkowice
 • Adres: Baćkowice 84
  27-552 Baćkowice
 • E-mail: sekretariat@backowice-gmina.pl
 • Telefon: 158686225

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach posiada trzy wejścia z poziomu gruntu.
 2. Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi.
 3. Wejście nie jest zabezpieczone bramką.
 4. Budynek posiada dwie kondygnacje.
 5. Kondygnacje połączone są schodami.
 6. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny